Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Κτιριοδομικός Κανονισμός 1989

Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο -355: Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία.

Κτιριοδομικός Κανονισμός 1989

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ-355 

Αρθ-12 Αποφ-3046/304/30.1/3-2-89

Ανάλυση

1. Στόχος.


Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας, του τόπου εργασίας και διαμονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους. Πιο συγκεκριμένα, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κτιριακής ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας. Οι παράμετροι και τα κριτήρια ακουστικής άνεσης, από όπου εξαρτάται η ηχομόνωση, ηχοπροστασία για κάθε είδος κτιρίου ή χώρου αυτού και οι κατηγορίες ακουστικής άνεσης καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Σε ειδικά κτίρια είναι δυνατό να εφαρμόζονται κανονισμοί με αυστηρότερα κριτήρια.


2. Παράμετροι ακουστικής άνεσης.


Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να προστατεύει τους ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή ή για διάφορες δραστηριότητες.
Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων, που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από:

  • τον αερόφερτο ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, τον κτυπογενή ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από κοινόχρηστες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου.
  • τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές. Οι ορισμοί των παραμέτρων ακουστικής άνεση Rw, R'w, L'n, w, LAeqh, Lp A φαίνονται στον πίνακα 1 της παρ.8 του παρόντος άρθρου.


3. Κατηγορίες ακουστικής άνεσης.


'Ολα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται μετά τη 18-2-90 (ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου) υπάγονται σε μία από τις πιο κάτω "κατηγορίες ακουστικής άνεσης".
α. Κατηγορία Α. "υψηλή ακουστική άνεση"
'Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 της παρ.8
β. Κατηγορία Β. "κανονιστική ακουστική άνεση"
'Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3 της παρ.8
γ. Κατηγορία Γ. "χαμηλή ακουστική άνεση"
'Οταν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.


4. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας.


Τα κριτήρια ηχομόνωσης, ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιμές των παραμέτρων ακουστικής άνεσης για κάθε είδος ηχομόνωσης, ηχοπροστασίας και κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.
Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη των κτιρίων εκφράζονται με εννέα συνολικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 και 3.
Κατά τη σύνταξη μελετών είναι δυνατό να λαμβάνονται μεταξύ Rw και R'w, η σχέση που ορίζεται στον πίνακα 4. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι διαφορές μεταξύ Rw και R'w, που οφείλονται στις πλευρικές μεταδόσεις, να μην είναι μεγαλύτερες από τις τιμές που προκύπτουν από τον πίνακα 4. Μέτρα μείωσης των πλευρικών μεταδόσεων είναι, μεταξύ άλλων, η διακοπή συνέχειας των οικοδομικών στοιχείων μεταξύ των δύο χώρων και η αύξηση της επιφανειακής μάζας των πλευρικών στοιχείων (πχ άνω των 350 Kg/τμ). Αν λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των πλευρικών μεταδόσεων, είναι δυνατό να γίνονται αποδεκτές μικρότερες τιμές για τη διαφορά αυτή.


α. Ηχομόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης και ηχομόνωση από χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.
Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε:
δύο διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου (κατοικίες).
χώρο κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης (όλα τα άλλα κτίρια εκτός από κατοικίες) ένα διαμέρισμα ή ένα χώρο κύριας χρήσης και τους κοινής χρήσης χώρους του κτιρίου (εκτός από μονοκατοικίες).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'w σε ντεσιμπέλ (dB).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους L'n, w σε ντεσιμπέλ (dB).

β. Ηχομόνωση κατοικίας (διαμερίσματος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης. Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε:
ένα διαμέρισμα και χώρους κτιρίου που προορίζονται για άλλη κύρια χρήση εκτός κατοικίας.
Το κριτήρια ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'w σε ντεσιμπέλ (dB).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους L'n, w σε ντεσιμπέλ (dB).

γ. Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.
Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος (κυκλοφοριακό, αστικό) που μεταδίδεται μέσα από όλα τα εξωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.
Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι μέγιστες τιμές της ωριαίας ισοδύναμης Α, ηχοστάθμης LA e q, h σε ντεσιμπέλ Α(dB(Α)).

δ. Ηχοπροστασία από εγκαταστάσεις.
Αφορά το θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που μεταδίδεται μέσα από όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα και από όλες τις άλλες ηχητικές διαδρομές για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.
Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι μέγιστες τιμές της Α, ηχοστάθμης Lp A σε ντεσιμπέλ - Α(dB)(Α) μέσα στους χώρους κύριας χρήσης.
Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι η υδραυλική, η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, οι ανελκυστήρες, οι αντλίες και τα κάθε είδους μηχανήματα που εξυπηρετούν από κοινού τα διαμερίσματα και τους άλλους χώρους.
Ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις ανάλογες με τις κοινόχρηστες που εξυπηρετούν αποκλειστικά μία κατοικία ή ένα άλλο χώρο.

ε. Ηχομόνωση ανάμεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίας.
Αφορά τα εσωτερικά κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα της ίδιας κατοικίας. Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'w σε ντεσιμπέλ (dB).

στ. Ηχομόνωση χώρου κύριας χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.
Αφορά τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και χώρους εγκαταστάσεων για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων εκτός από τα κτίρια κατοικίας.
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'w σε ντελιμπέλ (dB).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους Ln, w σε ντεσιμπέλ (dB).


5. Ελάχιστες απαιτήσεις ακουστικής άνεσης.


'Ολα, ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β.


6. Μέτρηση και πιστοποίηση.


Για την αντιμετώπιση των αναγκών σε μετρήσεις, πιστοποιήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται εργαστήρια μετρήσεων κτιριακής ηχοπροστασίας.
Αυτά λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένου διπλωματούχου μηχανικού και διαθέτουν εξοπλισμό για τις εργαστηριακές και επιτόπιες μετρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).


7. 'Ελεγχος.


Ο έλεγχος των εργασιών ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις ελέγχου που απαιτούν ειδικές συσκευές και εξειδίκευση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια μετρήσεων της προηγούμενης παρ.6.


8. Οι πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν προσδιορίζουν τις παραμέτρους ακουστικής άνεσης R'w, R'n, w, LA e q, h και Lp Α καθώς και τις τιμές των κριτηρίων ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας για τις κατηγορίες (Α) και (Β). Ο πίνακας 4 προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ Rw και R'w.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ 

Είδος
Ηχομόνωσης
Ηχοπροστασίας
Παράμετρος ακουστικής άνεσηςΜετρούμενο μέγεθος
ΟνομασίαΣύμβολοΜονάδα
μέτρησης
Πρότυπο
ΕΛΟΤ
ΟνομασίαΣύμβολοΜονάδα
μέτρησης
Πρότυπο
ΕΛΟΤ
Ηχομόνωση απο
αερόφερτο ήχο
σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσηςRwdB461.1δείκτης ηχομείωσηςRdB370.3
σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσηςR'wdB461.1φαινόμενος δείκτης ηχομείωσηςR'dB370.4
Ηχομόνωση απο
κτυπογενή ήχο
Σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχουL'nwdB461.2Κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχουL'ndB370.7
370.8
Ηχοπροστασία απο
αερόφερτο θόρυβο
εξωτερικών πηγών
Ωριαία ισοδύναμη Α - ηχοστάθμηLAeq,hdB(A)230Α-ηχοστάθμηLpAdB(A)230
Ηχοπροστασία απο
τον αερόφερτο θόρυβο
που παράγεται απο
εγκαταστάσεις
Α-ηχοστάθμηLpAdB(A)229Α-ηχοστάθμηLpAdB(A)229

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α "ΥΨΗΛΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ"

Είδος κτιρίουΗχομόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης.Ηχομόνωση απο χώρους κοινής χρήσης (4.1)Ηχομόνωση κατοικίας(διαμερίσματος) απο άλλο χώρο κύριας χρήσης. (4.2)Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβουςΗχοπροστασία από θορύβους εγκαταστάσεωνΗχομόνωση ανάμεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίαςΗχομόνωση κτιρίου γύρω από χώρους εγκαταστάσεων
123456789
R'wL'n,wR'wL'n,wLAeq,hLpaR'wR'wL'n,w
dBdBdBdBdB(A)dB(A)dBdBdB
Κατοικία -
Προσωρινή διαμονή
5455--3025486045
Γραφεία - Εμπόριο526058523530-5555
Εκπαίδευση575858523025-6045
Υγεία575558523025-6045
Συνάθροιση-
Βιομηχανία
65406247(25)(25)-(65)(40)

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι τιμές σε παρενθέσεις αποτελούν μόνο οδηγό για σχεδιασμό θεάτρων, κινηματογράφων, αιθουσών συγκεντεντρώσεων, αιθουσών μουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελέι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.

2 . Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χωρών.

3. Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β "ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ"

Είδος κτιρίουΗχομόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης.Ηχομόνωση απο χώρους κοινής χρήσης (4.1)Ηχομόνωση κατοικίας(διαμερίσματος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης. (4.2)Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβουςΗχοπροστασία από θορύβους εγκαταστάσεων

Ηχομόνωσηανάμεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίας

Ηχομόνωση κτιρίου γύρω απο χώρους εγκαταστάσεων
123456789
R'wL'n,wR'wL'n,wLAeq,hLpAR'wR'wL'n,w
dBdBdBdBdB(A)dB(A)dBdBdB
Κατοικία -
Προσωρινή διαμονή
5060--3530425550
Γραφεία - Εμπόριο406552554035-5360
Εκπαίδευση5065655553530-5550
Υγεία506055553530-5350
Συνάθροιση-
Βιομηχανία
60456048(25)(25)-(62)(45)

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι τιμές σε παρενθέσεις αποτελούν μόνο οδηγό για σχεδιασμό θεάτρων, κινηματογράφων, αιθουσών συγκεντεντρώσεων, αιθουσών μουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελέι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.

2. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι 'ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χωρών.

3. Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Rw & R'w

R'wRw
έως 42
απο 43 έως 48
απο 48 έως 52
απο 53 έως 55
απο 56 έως 60
R'w+0
R'w+2
R'w+3
R'w+4
R'w+6

 

9. Οι αποδεκτές κατασκευαστικές λύσεις είναι αυτές που αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές οδηγίες. Σε περίπτωση κατασκευαστικών λύσεων που δεν περιλαμβάνονται σε τεχνικές οδηγίες απαιτούνται εργαστηριακές μετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.